Kano44

Menu:

Tur til Eskilsø i Roskildefjord lørdag den 11.8.2018 kl 10 ved Skovvejen

Tur til Eskilsø i Roskildefjord den 11.8.2018 kl 10. Vi mødes for enden af Skovvejen (Skibby) i den lille havn

Læs mere...

Links:

- DKF
- kandufindevej
- OK Skærmen
- Trim Ballerup
- Opmål din rute
- DK Orienterings forbundet
- Karruselløb

Vedtægter

V E D T Æ G T E R FOR F O R E N I N G E N K A N O 4 4
§1 Navn og hjemsted
Foreningen Kano44 har hjemsted i Furesø Kommune og er stiftet den 1. oktober 2003. Foreningen er tilsluttet Dansk Kano og Kajak Forbund under Dansk Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at samle motionist- og naturinteresserede for at de kan dyrke sport indenfor følgende idrætsgrene: Kano og kajak, løb, cykling, svømning og orienteringsløb. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben er det målet at udbrede kendskab til motion og naturoplevelser samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Aktivt medlem
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 12 år.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. I sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance . Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse eller ved meddelelse på klubbens hjemmeside med opgivelse af dagsorden.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse og udsendes eller meddeles på foreningens hjemmeside af bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10 Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne årtil godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 13
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jf. §§ 16 og 17. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 14 år.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel, både ved ud
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hvert valg og består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2 til 3 medlemmer samt mindst 1 suppleant.
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Suppleanterne er på valg hvert år.
Suppleanterne skal indkaldes til bestyrelsesmøderne og træder ind, når et bestyrelsesmedlem har forfald.

§ 14 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer samt formand eller næstformand er tilstede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres der en protokol. Foreningen tegnes udadtil af formanden. Foreningens økonomi styres således: Foreningen har konto i et pengeinstitut med mulighed for netbanking, brug af checkhæfte og almindelig handel i en filial af banken. Formanden, næstformanden og kassereren kan alle hver for sig bruge både netbanking, checkhæfte og almindelig bankforretning. Såfremt foreningens formue overstiger 20.000 kr., oprettes en ny konto, fra hvilken der kun kan hæves direkte i banken med underskrifter fra mindst 2 af de 3 nævnte; formand, næstformand og kasserer.

§ 15 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. P den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne beslutning kan vedtages kræves mindst at 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. For at forslaget kan vedtages kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor kravet om at 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede ikke er gældende. Foreningens eventuelle formue skænkes til organisationen "Læger uden grænser".

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1.10.2003.
Ændringer i §§ 1 og 14,2 på ordinær generalforsamling den 18.3.2004
Ændringer i § 1 på ordinær generalforsamling 2006.
Ændringer i §§ 1, 13 og 14 på ordinær generalforsamling den 26.1.2008.
Ændringer i § 17 på ekstraordinær generalforsamling den 5.10.2008